برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1263)

2-6-2-انرژی خورشیدی322-7-کاربرد منابع تولید پراکنده322-7-1-تولید پراکنده آماده به کار332-7-2-اصطلاح اوج بار332-7-3-تولید همزمان برق و گرما (CHP)332-7-4-بارپایه342-7-5-کاربرد در مکانهای دور دست و روستایی342-7-6-برق رسانی مجزا از شبکه342-7-7-پشتیبانی از شبکه342-8-مزایای استفاده از منابع تولیدی پراکنده352-8-1-مزایای تولید پراکنده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1262)

3-4 نتیجهگیری56 3-5 پیشنهاداتمراجع59فهرست جدول‌هاعنوانصفحهجدول‏1-1: شکلهای 1 الی72 مربوط به مولکولهای مورد بررسیجدول‏31: مقادیر ε_j مربوط به اتمهای مختلفجدول3-2:گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده از رابطه (3-1) بر حسب کیلوژول بر مولجدول3-3: نتایج تجربی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1260)

3-3-8- تعداد قوزه در بوته313-3-9- شکل قوزه313-3-10- قطر قوزه313-3-11- طول و عرض براکته313-3-12- تعداد دانه در قوزه313-3-13- وزن هزار دانه313-3-14- اندازه بذر323-3-15- عملکرد دانه در هکتار323-3-16- درصد روغن323-3-17- عملکرد روغن323-4- روش‌های آماری32 سایت منبع 3-4-1- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1259)

شکل1- 2 مادر تمام فرمهای گرافیت……………………………………………………………………………………………….4 شکل1-3 تصویر میکروسکوپیکی نیروی اتمی (AFM)……………………………………………………………………..5شکل1-4 (a) شبکه لانه زنبوری گرافن (b) شبکه وارون …………………………………………………………………..8 شکل1-5 صفحه مختصات گرافنی ……………………………………………………………………………………………….16 شکل 1-6 در ناحیه هاشور خورده از صفحه ی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1258)

علی‌رغم تعریف فوق، برخی صاحب‌نظران مثل ساچکوف در کتاب “تاریخ رئالیسم”، به دنبال ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امروز بوده‌اند و درج تاریخ نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم برای رواج رئالیسم دقیق به نظر نمی‌رسد. در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1257)

ی)جناس ناقص………………………………………………………………………………………………………………………..952. واج آرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….963. تناسب……………………………………………………………………………………………………………………………….1034. مطابقه(تضاد)………………………………………………………………………………………………………………………1125. تلمیح…………………………………………………………………………………………………………………………………1156. تجرید………………………………………………………………………………………………………………………………..1167. تجاهل العارف ……………………………………………………………………………………………………………………1178. مبالغه ………………………………………………………………………………………………………………………………..117نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….120منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..121چکیده با توجه به اهمیت عاشورا و همچنین تقدیس و تکریم دلاوریهای آقا ابا عبدالله الحسین و یاران باوفایش در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1256)

3-4 نتیجهگیری56 3-5 پیشنهاداتمراجع59فهرست جدول‌هاعنوانصفحهجدول‏1-1: شکلهای 1 الی72 مربوط به مولکولهای مورد بررسیجدول‏31: مقادیر ε_j مربوط به اتمهای مختلفجدول3-2:گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده از رابطه (3-1) بر حسب کیلوژول بر مولجدول3-3: نتایج تجربی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1254)

جامعه آماری38تعیین حجم نمونه38فرمول محاسبه حجم نمونه39ابزار سنجش و گرداوری اطلاعات39اجزای پرسشنامه40سؤالات اصلی پرسشنامه40معیارهای مقبولیت تحقیق40قابلیت اعتماد41مراحل روش نمونه‌گیری41روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها41تجزیه و تحلیل داده‌ها42آزمون فرضیه‌ها42فرضیه اول42فرضیه دوم43فرضیه سوم43نتیجه‌گیری و پیشنهادات43فرضیه اول44فرضیه دوم47فرضیه سوم48دلایل ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2479)

دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه زمين شناسي پايان نامهي کارشناسي ارشد رشتهي زمين شناسي گرايش اقتصادي مطالعه و بررسي ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن ميمه استاد راهنما: دکتر هاشم باقري پژوهشگر: راحله کدخدايي آبانماه 1392 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2478)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: MBA موضوع : بررسي ارتباطات يکپارچه بازاريابي در فروشگاههاي زنجيره اي و ارائه يک مدل پيشنهادي استاد راهنما ادامه مطلب…